قالب وردپرس

استعلام گواهی نامه های آموزشی

بدین وسیله مدرک صادره شده توسط موسسه برای آقایان و خانم ها در تیر ماه 1396 سال  به شرح زیر از طرف موسسه تایید میگردد.

1- علی احمدی فرزند حسین سطح  Intermediate

2- اکبر زمانی فرزند علی نقی سطح Advanced

3- سارا خوشنمایی فرزند رحمان سطح Advanced

4- سهیلا نجفی فرزند صیاد الله سطح Advanced

5- آرسان دانشمند فرزند مسعود سطح  Pre Intermediate

6- مهدی رعیسی فرزند حمید سطح Intermediate

7- قربان قربانی فرزند زین العابدین سطح Intermediate